Concurs Functii Publice

HUNEDOARA - CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE

EVIDENŢA PERSOANELOR HUNEDOARA

CIF 17442848

 

ANUNŢ

 

  Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante :

   Serviciul Evidenţa Persoanelor şi Ghişeu Unic - 1 post  inspector, grad profesional principal, clasa  studiilor I;

   Serviciul Evidenţa Persoanelor şi Ghişeu Unic - 1 post  inspector, grad profesional asistent, clasa  studiilor I;

  Concursul se organizează în data de 12 ianuarie 2015, ora 10.00 proba scrisă la sediul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara şi în data de 14 ianuarie  2015, ora 12.00 interviul.

   Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a-III-a, la sediul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara din mun. Deva, B-dul Decebal, Bloc P, parter, judeţul Hunedoara.

   Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

   Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Hunedoara şi pe pagina oficială a instituţiei, evidentahunedoara.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr.de telefon 0254 232510.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA 12  IANUARIE  2015 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL CLASA STUDIILOR I – SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI GHIŞEU UNIC  

 

 

CONDIŢII GENERALE

   Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de mai sus persoana care îndeplineşte următoarele condiţii :

a) are cetăţenie română şi domiciliul in România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate:

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitatea de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.      

                   

CONDIŢII SPECIFICE

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

vechime în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei publice minim 5 ani.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL CLASA STUDIILOR I – SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI GHIŞEU UNIC

 

Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici,(R2);

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Ordonanţa Guvernului României nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată ;

Hotărârea nr.1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologicede aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;

Legea 287/2009 privind Codul Civil republicată, cartea I, titlul II Persoana fizică;

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;

Hotărârea Guvernului României nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA 12  IANUARIE  2015 PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

INSPECTOR GRAD PROFESIONAL ASISTENT CLASA STUDIILOR I – SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI GHIŞEU UNIC CONDIŢII GENERALE

 

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de mai sus persoana care îndeplineşte următoarele condiţii :

a) are cetăţenie română şi domiciliul in România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate:

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea vreunei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitatea de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.      

                   

CONDIŢII SPECIFICE

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

vechime în specialitate studiilor necesară exercitării funcţiei publice minim 1 an.

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR GRAD PROFESIONAL ASISTENT CLASA STUDIILOR I – SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI GHIŞEU UNIC

 

Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici,(R2);

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Ordonanţa Guvernului României nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată ;

Hotărârea nr.1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologicede aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.544/2001  privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;

Legea 287/2009 privind Codul Civil republicată, cartea I, titlul II Persoana fizică