INFORMARE LEGEA 677/2001

INFORMARE

Cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

1. Identitatea operatorului : DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR HUNEDOARA este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 1924.

Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate. Activităţile specificede prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal de următoarele acte normative:

-       Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-       Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, orgamozarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituţia noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă. Potrivit prevederilot acestor acte normative, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

3. Categoriile de destinatari: ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia noastră sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraşie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condiţiile legii. Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor dein domeniul apărării şi siguranţei naţionale, conform art. 2 alin (7) din lege. De asemenea, în situaţiile prevăzute de art. 16 alin (1) coroborat cu art. 2 alin (5) din aceeaşi lege, prevederile art. 13 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţilor publice.

4. Informaţii suplimentare: Datele cu caracter personal sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituţiile prevăzute la art. 9 alin. 4 din acelaşi act normativ.

În conformitate cu dispoziţiile art. 12 – 14 din Legea nr. 677/2001, persoanele vizate au următoarele drepturi:

-       dreptul la informare

-       dreptul de acces la datele personale proprii

-       dreptul de intervenţie asupra datelor

Dreptul de opoziţie prevăzul la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul  prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale şi exprese şi prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzul în art. 15 alin (1).

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate şi semnate, adresate instituţiei noastre.

Totodată, Legea nr. 677/2001 recunoaşte şi garantează următoarele drepturi ale persoanei vizate:

-       dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17)

-       dreptul de a se adresa justiţiei (art. 17)